תמצית השיעור

נמצא את כמות הנוזל במיכל א ובמיכל ב בהתאם לנתוני השאלה