תמצית השיעור

נמצא את נקודת חיתוך בגרף של 2 הפונקציות ואת היחס בין שתיהן