תמצית השיעור

נכפיל את הממוצע של כמות המטרים יומית של השחייה במספר ימי התחרות.