תמצית השיעור

נכפיל את המידה הנתונה בשרטוט עם קנה המידה ונקבל את המידה במציאות