תמצית השיעור

נמצא את היחס בין מספר הריבועים השחורים לבין כלל מספר הריבועים בשתי הקופסאות