תמצית השיעור

נשרטט נקודה נוספת על מערכת הצירים ונמצא אם הישר עולה או יורד