תמצית השיעור

במשולשים חופפים, מול זוויות שוות נמצא צלעות שוות