תמצית השיעור

במשולשים דומים שלושת היחסים בין הצלעות המתאימות שווים.