תמצית השיעור

נרשום יחס בין קטעים נתונים ונצמצם אותו.