תמצית השיעור

נמצא את הזווית הפנימית במשולש שאינה צמודה לזווית החיצונית הנתונה