תמצית השיעור

נמצא את שטח המשולש הנתון בעזרת שיעורי נקודות הקודקודים שלו במערכת הצירים.