תמצית השיעור

נוכיח שיחס השטחים של 2 משולשים דומים שווה לריבוע יחס הדמיון.