תמצית השיעור

נפתור תרגילים של משולשים חופפים ומשולשים דומים.