תמצית השיעור

המשך פתרונות לתרגילים בנושא ישרים מקבילים וזוויות מתחלפות ומתאימות.