תמצית השיעור

המשך פתרונות לשאלות מילוליות בנושא אחוזים - הנחות והתייקרויות