תמצית השיעור

רשום "נכון" או "לא נכון", אם ההיגד שגוי – נמק מדוע