תמצית השיעור

חישוב היקף ריבוע ושטח משולש ישר זווית.