תמצית השיעור

שאלה מילולית בנושא היחס בין הכמות בק''ג למחיר בש''ח.