תמצית השיעור

הפיכת שבר עשרוני לשבר פשוט והפיכת שבר פשוט לשבר עשרוני.