תמצית השיעור

השלמת מספרים עשרוניים חסרים, על ישר המספרים והשוואת מספרים עשרוניים.