תמצית השיעור

השלמת המספר החסר במשוואה עם פעולת חיבור ופעולת כפל.