תמצית השיעור

נרשום לכל היגד על חלקי העיגול "נכון" או "לא נכון" וננמק