תמצית השיעור

נחזור על פתרון תרגילי חיסור, כפל, מבנה עשרוני ואומדן.