תמצית השיעור

שטח הטרפז = מחצית מכפלת גובה הטרפז בסכום בסיסיו.