תמצית השיעור

נמצא את צלעו של ריבוע החסום בתוך מקבילית.