תמצית השיעור

נפתור תרגיל חיסור עם פריטה בעזרת ציורים מתאימים