תמצית השיעור

נמצא שטח והיקף צורות מורכבות על ידי חלוקתן למלבנים