תמצית השיעור

השוואת מספרים עשרוניים; הפיכת השבר למספר עשרוני.