תמצית השיעור

גם הריבוע הוא מלבן שכל צלעותיו שוות. נזהה צלעות סמוכות ונגדיות.