תמצית השיעור

נסביר את מבנה המספר העשרוני ונפתור בעזרת ישר המספרים.