תמצית השיעור

נחבר את השברים ע''י מציאת מכנה משותף