תמצית השיעור

מקבילית - מרובע שכל זוג צלעות נגדיות שלו מקבילות זו לזו ושוות זו לזו.