תמצית השיעור

תרגילי חיסור בשברים להם נמצא מכנה משותף