תמצית השיעור

יש למצוא את מספר הכובעים שצבועים באפור מתוך 6 כובעים.