תמצית השיעור

שטח משולש – מחצית מכפלת אורך הגובה באורך הצלע שאליה הוא מאונך.