תמצית השיעור

תחילה נמצא את היקף האולם ואח''כ את מספר המטרים שצבי רץ