תמצית השיעור

נמצא את מספר התלמידים שלא נעדרו מבית הספר.