תמצית השיעור

נחסר מסכום ההקצבה את מחיר הקמת הגדר ונמצא את הסכום שנותר.