תמצית השיעור

נחשב את שטח המשולש שבשרטוט ונשרטט מלבן בעל שטח כפול משטח המשולש הנתון