תמצית השיעור

נשתמש בחיסור זמן בעירת הנר משעת כיבוי הנר ונקבל את שעת הדלקתו.