תמצית השיעור

טבלת שכיחויות של מספר הסוללות שאספו תלמידי כל הכיתות