תמצית השיעור

פתרונות למבחן מיצ''ב חלק ד' בנושאים: סדר פעולות החשבון,