תמצית השיעור

תרגילי השוואה בין מספרים נתונים בתחום האלפים והרבבה