תמצית השיעור

תרגילים בנושא: המבנה העשרוני של המספר, כתיבתו בספרות ובמילים