תמצית השיעור

מיון מצולעים, תכונות המלבן והמעוין. היקף המלבן והריבוע