תמצית השיעור

נפתור עוד תרגילים בנושא המבנה העשרוני