תמצית השיעור

נפתור תרגילים נוספים בנושא המבנה העשרוני