תמצית השיעור

נמשיך לפתור תרגילים שונים בנושא המבנה העשרוני