תמצית השיעור

נלמד לפתור תרגילים בנושא המבנה העשרוני