תמצית השיעור

נשרטט מצולעים שונים לפי התרגילים הנתונים.